HOTLINE: (028)37.152.901

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN THỊ ANH THI CHỦ TỊCH UBND 0932706708
2 VÕ MỸ THẢO VÂN PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0765234099
3 TỪ TẤN NINH PHÓ CHỦ TỊCH UBND 0908824247